ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Verzuimcoaches

 

Onze verzuimcoaches richten zich op overbelaste jongeren die regelmatig verzuimen of zelfs thuis zitten. Ze kijken in iedere situatie wat nodig is om de jongere weer met plezier naar school te laten gaan. Ze werken dus op maat. Onderdeel van hun werkwijze is dat ze bij alle jongeren thuis komen.
Tevens adviseren de verzuimcoaches scholen om zo preventief mogelijk te kunnen omgaan met verzuim.


Overbelaste jongeren zijn jongeren die op meerdere leefgebieden problemen ervaren, zoals op school, thuis en in hun vrije tijd. Hierdoor komt de onderwijscarrière van deze jongeren soms ernstig in het nauw. De ervaren problemen kunnen leiden tot verzuim, thuiszitten of zelfs voortijdig schoolverlaten.

Het is voor scholen en ouders moeilijk om jongeren goed te kunnen begeleiden als zij niet op school komen. Natuurlijk probeert iedere school eerst interne ondersteuning te bieden. Als dit onvoldoende resultaat heeft, kunnen de verzuimcoaches worden ingezet.  Scholen kunnen de jongere dan aanmelden bij het onderwijsloket van het samenwerkingsverband 026 3650321 email loket@swvdeverbinding.nlNa de aanmelding neemt de verzuimcoach contact op met de school, om zeker te weten dat ouders op de hoogte zijn en dat zij een afspraak kan maken voor een huisbezoek. Naar aanleiding van één of meer huisbezoeken analyseert de verzuimcoach vervolgens de situatie en probeert in te schatten wat nodig is om een volgende stap te kunnen zetten. Daarbij gaat de verzuimcoach integraal te werk: zij overlegt met de jongere, de ouder(s), de school, de leerplichtambtenaar en eventueel betrokken hulpverleners.  

De begeleiding is erop gericht de jongere in beweging te brengen, zodat de schoolgang en het leren (weer) worden hervat en het welbevinden verbetert. De aanpak wordt afgestemd op de jongere, de individuele wensen, de situatie en de mogelijkheden. Het uiteindelijke doel is het behalen van een diploma of startkwalificatie passend bij de capaciteiten van de betreffende jongere.

Niet alleen scholen, maar ook andere betrokkenen (ouders, leerplicht, hulpverlening, OAT) kunnen een beroep doen op de verzuimcoaches. De coaches zoeken vervolgens contact met de school om af te stemmen.

Voorwaarden voor inzet van de verzuimcoaches zijn:

  • de interne mogelijkheden van de school zijn niet afdoende gebleken
  • de verblijfplaats van de jongere is bekend en contact is mogelijk
  • de regie blijft bij de school waar de jongere is ingeschreven.


Het is belangrijk dat scholen tijdig signaleren dat veelvuldig schoolverzuim dreigt bij een jongere. Waar ze op kunnen letten en welke maatregelen ze kunnen nemen, is een onderwerp waarover de verzuimcoaches kunnen meedenken.

Voor meer informatie hierover kunt u de verzuimcoaches rechtstreeks benaderen:
Brigitte Helling b.helling@scalaonderwijsadvies.nl
Saskia Frickel s.frickel@scalaonderwijsadvies.nl