ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Werken naar Onderwijsbehoeften

 

‘Werken naar Onderwijsbehoeften’ (WnO) gaat over omgaan met verschillen. Het concept is ontstaan vanuit de praktijk.

Iedere jongere heeft in het onderwijs zijn eigen kwaliteiten en behoeften. De één heeft bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig om zijn aandacht vast te houden, de ander heeft behoefte aan herhaalde instructie om de lesstof goed te kunnen verwerken. Als docent wilt u goed inspelen op deze individuele behoeften, maar u wilt ook het overzicht over de hele groep behouden.


Behoeftecategorieën

Het concept ‘Werken naar Onderwijsbehoeften’ helpt u om de verschillende onderwijsbehoeften van de jongeren concreet in kaart te brengen. We gebruiken een indeling in negen behoeftecategorieën die vanuit de praktijk ontwikkeld zijn. De mentor brengt elke jongere onder in één of meer van deze categorieën. Voorbeelden van behoeftes zijn: sturing (behoefte aan sturing van gedrag), planning (behoefte aan hulp om het werk beter te plannen en te organiseren) en instructie (behoefte aan extra instructie van de leerstof). Het gaat hierbij om alle jongeren, dus niet alleen om jongeren met een speciale zorgbehoefte.

De praktijk

Nadat de mentor aan alle jongeren onderwijsbehoeften heeft toegekend, ontstaat een totaalbeeld van de klas. Er worden clusters zichtbaar van jongeren met dezelfde behoeften. De mentor trekt hieruit conclusies voor het handelen in de lessen en maakt keuzes. Wat zijn op dit moment de belangrijkste aandachtspunten voor deze klas? En welk handelen in de les past daarbij? Als docent maakt u op deze manier vooraf bewuste keuzes in plaats van alleen te reageren op situaties die zich voordoen.

De bevindingen worden gedeeld met de collega’s, zodat zij hier in hun lessen ook rekening mee kunnen houden. Bij iedere categorie is specifiek materiaal ontwikkeld dat u kunt toepassen in de lessen. Bovendien kan iedereen die werkt met WnO zelf materiaal aandragen dat in de praktijk succesvol is gebleken. We maken gebruik van ‘Schoolquest’, een digitale ondersteuning die materialen beschikbaar stelt voor gebruikers van WnO.


Geïntegreerde werkwijze

We integreren WnO in de jaarcyclus van een school, door het op te nemen in intakegesprekken, leerlingvolgsysteem, groepsplannen en leerlingendossiers. Het maakt daarbij niet uit welk onderwijsconcept uw school hanteert.

Het invoeringstraject

WnO is niet een product dat we u zo kunnen meegeven. Het is een manier van werken die een school zich geleidelijk eigen maakt.

Bij de invoering van WnO werkt Scala samen met Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling. We maken het traject altijd samen met u op maat. We beginnen met een intakegesprek om het concept te verduidelijken en een beeld te krijgen van uw specifieke wensen. Daarna kan een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden voor medewerkers. Het vervolgtraject  is specifiek voor uw school. Onderdelen daarvan zijn in ieder geval informatieve bijeenkomsten, werkbijeenkomsten en klassenbezoeken met nabespreking en evaluatiemomenten.

Meer aanbod Op schoolniveau