ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
  • »
  • »
  • »
  • onderzoek naar rekenproblemen, screeningsonderzoek dyscalculie.

onderzoek naar rekenproblemen, screeningsonderzoek dyscalculie.

 

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het aanleren en/of vlot oproepen van reken-wiskundevaardigheden. Deze problemen kunnen niet worden verklaard door een lagere intelligentie of te weinig onderwijs.


Wanneer kan er onderzoek worden gedaan?

Er is geen simpele test die uitspraken doet over het wel of niet bestaan van dyscalculie. Voordat een onderzoek kan worden opgestart is het daarom van belang dat:

  • de rekenproblemen niet worden veroorzaakt door andere zaken zoals een tekort aan onderwijs, een algemeen leerprobleem (op alle leeronderdelen zwakker) of emotionele problemen waardoor iemand minder goed kan leren;
  • er extra oefening is geweest voor het rekenen door school middels een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief of via begeleiding buiten school door bijvoorbeeld een remedial teacher.

Wij werken bij onderzoek volgens de stappen zoals beschreven in het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD; zie voor protocollen  basisschool, voortgezet onderwijs, mbo).


Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat meestal uit twee tot vier dagdelen. Hoeveel dagdelen er nodig zijn, is afhankelijk van welke informatie al voor handen is en wat de school van uw kind hierin nog kan doen. De plek van onderzoek kan in overleg worden bepaald.

Het onderzoek bekijkt hoe groot de rekenachterstand is, welk type rekenfouten de jongere maakt en welke rekenvaardigheden er goed gaan. Tevens wordt gekeken naar hoe de rekenmoeilijkheden worden verklaard. Indien de diagnose dyscalculie kan worden gesteld, geven wij een dyscalculieverklaring af. Hierin staat beschreven welke faciliteiten passend zijn.

Wij vinden het belangrijk om het onderzoek altijd af te sluiten met praktische adviezen voor uw kind, de school en u als ouder(s). De adviezen zijn er op gericht de geconstateerde dyscalculie of rekenproblemen zoveel mogelijk te verminderen of op te heffen.