ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

onderzoek naar dyslexie, verstrekken van dyslexieverklaringen

 

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Bij dyslexie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het technisch lezen en/of spelling op woordniveau. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Deze problemen worden niet verklaard door een lagere intelligentie of te weinig onderwijs.


Wanneer kan er onderzoek worden gedaan?

Er is geen simpele test die uitspraken doet over het wel of niet bestaan van dyslexie. Voordat een onderzoek kan worden opgestart is het daarom van belang dat:

  • de lees- en/of spellingsproblemen niet worden veroorzaakt door andere zaken zoals een tekort aan onderwijs, een algemeen leerprobleem (op alle leeronderdelen zwakker) of emotionele problemen waardoor iemand minder goed kan leren;
  • er extra oefening is geweest voor het technisch lezen en/of spelling door school middels een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief of via begeleiding buiten school door bijvoorbeeld een remedial teacher.

Wij werken  bij onderzoek volgens de stappen zoals beschreven in het Protocol Dyslexie (ERWD; zie voor protocollen  basisschool, voortgezet onderwijsmbo).


Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat meestal uit twee tot vier dagdelen. Hoeveel dagdelen er nodig zijn, is afhankelijk van welke informatie al voor handen is en wat de school van uw kind hierin nog kan doen. De plek van onderzoek kan in overleg worden bepaald.

Het onderzoek bekijkt hoe groot de achterstand is bij technisch lezen en spelling, welk type lees- en spelfouten de jongere maakt en welke lees- en spellingsvaardigheden er goed gaan. Tevens wordt gekeken naar hoe de technisch lees- en/of spellingsmoeilijkheden worden verklaard. Indien de diagnose dyslexie kan worden gesteld, geven wij een dyslexieverklaring af. Hierin staat beschreven welke faciliteiten passend zijn.

Wij vinden het belangrijk om het onderzoek altijd af te sluiten met praktische adviezen voor uw kind, de school en u als ouder(s). De adviezen zijn er op gericht de geconstateerde technisch lees- en/of spellingsproblemen zoveel mogelijk te verminderen of op te heffen.