ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

intervisie


Intervisie is meer dan bij elkaar kijken in de klas. Het is een manier van collegiale advisering die verloopt volgens een werkwijze die vooraf is afgesproken. Dit maakt het gesprek veilig en efficiënt.

Bij intervisie wordt er vaak “op een diepere laag” gewerkt. Er is een probleem of vraag en er wordt nagedacht over de oplossing daarvan. Daarnaast wordt er gekeken naar het eigen gedrag en de eigen houding die een oplossing in de weg kunnen staan. Er wordt dus gereflecteerd over de achterliggende oorzaken.

Intervisie kan de docent die de vraag inbrengt nieuwe mogelijkheden bieden. Het gaat echter niet alleen om de individuele ontwikkeling van degene die het probleem inbrengt. De andere deelnemers hebben er ook voordeel van. Zij denken na over hoe zij de dingen doen en waarom.

Intervisie leidt verder tot de ontwikkeling van een team als geheel. Collega’s hebben het immers samen over bijvoorbeeld de gewenste aanpak, werkvormen, manier van omgaan met leerlingen.

SVIB (School Video Interactie Begeleiding) als begeleide intervisie
SVIB is bekend als manier om individuele docenten te coachen. Daarbij worden opnamen in de klas gemaakt naar aanleiding van de eigen leervraag. Aan de hand van de beelden wordt het gesprek met de docent gevoerd.

SVIB kan echter ook ingezet worden binnen een intervisietraject in een kleine groep docenten. Opnamen worden dan in de groep bekeken en volgens een vaste werkwijze besproken. Hierbij wordt gekeken naar interactie, klassenmanagement en didactiek. De docent die gefilmd is, bepaalt wat er wordt getoond.