ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches

Toekomstproof onderwijs

Door: A. Thunnissen - Datum: 14 juni

Hoe stomen we kinderen klaar voor de nabije toekomst? Oftewel, wat moeten leerlingen weten en kunnen in 2032? Die vraag stond vorig jaar centraal in een brede maatschappelijke discussie, aangejaagd door Platform Onderwijs 2032. Iedereen mocht meedenken. Want raar maar waar: terwijl de wereld in hoog tempo verandert, verschilt het hedendaagse onderwijs niet veel van de manier waarop onze grootouders les kregen. Dat moet anders. Leerlingen moeten op school voldoende worden toegerust, zodat ze zich uiteindelijk zelfstandig kunnen redden in de complexe maatschappij. Daar dragen wij bij Scala ook dagelijks een steentje aan bij.

Het debat leverde een overvloed aan ideeën op, waaruit het Platform een eindadvies destilleerde. Kern daarvan: we willen geen statische leerfabrieken, maar een dynamische en innovatieve onderwijswereld met ruimte voor individuele ontplooiing. De hoofdlijnen in vogelvlucht.

 1. Lever maatwerk
  Neem de individuele leerling als uitgangspunt van het geboden onderwijs. Geen eenheidsworst, maar aansluiten bij interesses en rekening houden met mogelijkheden en beperkingen van elk kind. De leerling moet de kans krijgen zelf zijn leerproces te sturen. Dit leidt tot gemotiveerde leerlingen, betrokkenheid, creativiteit en een hogere leeropbrengst.

 2. Bied een vaste basis
  Een verplicht kerncurriculum met daarin de vaardigheden en kennis die elke leerling moet beheersen, zorgt voor houvast en samenhang. Het biedt een solide basis voor vernieuwing. Speciale aandacht voor digitale vaardigheden en burgerschap is gewenst.

 3. Stimuleer brede ontwikkeling
  In het onderwijsprogramma moet ruimte zijn voor persoonlijke ontplooiing en praktijk, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen. Daartoe dienen we hun voldoende maatschappelijke bagage meegeven, inspelend op de actualiteit. Betekenisvol onderwijs is immers meer dan het overbrengen van feitenkennis.

 4. Geef scholen vormvrijheid
  Scholen hebben behoefte aan speelruimte om onderwijs op een eigen manier vorm te geven. Examens en inspecties moeten niet langer leidend zijn. Door in te zetten op flexibilisering en professionele ontwikkeling kunnen innovatieve plannen tot bloei komen en ontstaat een rijk onderwijsaanbod waar echt iets te kiezen valt.

 5. Maak lessen vakoverstijgend
  Losse vakken leiden tot een beperkt blikveld. Interdisciplinaire kennisdomeinen zouden een betere afspiegeling van de werkelijkheid geven. Het Platform stelt daarom drie leerdomeinen voor: Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Taal & Cultuur. Vakoverstijgende leervaardigheden als kritisch denken en problemen oplossen helpen om kennis van verschillende vakken met elkaar in verband te brengen.

Voor meer informatie over het advies van Platform 2032 kun je terecht op hun website: http://www.onsonderwijs2032.nl. Nu afwachten wat ervan in praktijk wordt gebracht. Het laatste woord is in elk geval nog niet gezegd: het advies heeft weer nieuwe discussies op gang gebracht. Dit verhaal krijgt dus nog een staartje.